Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар

Тус байгууллага нь 372 албан хаагчтайгаар төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд хүргэн ажиллаж байна.
Хүний нөөцийн нийлүүлэлт
Хүний нөөцийн нийлүүлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлэх үзэл баримтлал:
Тус газар нь Монгол Улсын Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиудын хүрээнд хүний нөөцийн нийлүүлэлтийн талаар 2017-2020 онд дараахь зарчмыг баримталж ажиллана.
Үүнд:
  • Их дээд сургууль, харьяа агентлаг, байгууллага, болоод төрийн бусад байгууллага, хувийн хэвшилд ажиллаж буй чадварлаг хүний нөөцийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах
  • Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн буюу мэргэжил дээшлүүлсэн, магистр ба түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах
  • Гадаад хэлний ярианы болон бичгийн сайн чадвартай хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах 
  • Тухайн мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан, туршлагатай хүнийг тэргүүн ээлжинд авч ажиллуулах
  • Газар, түүний нэгж доторх жендэрийн харьцааг тэнцүү буюу ойролцоо байлгахыг эрмэлзэх
  • Боломжтой бол сул орон тоонд заавал ажилтан авахгүйгээр төсөв, хөрөнгө хэмнэх, хэмнэсэн төсвийг бусад ажилтнаа урамшуулах, цалинг нь нэмэхэд зарцуулах
     
Төрийн үйлчилгээний болон гэрээт албан тушаалд шинээр ажилтныг авч ажиллуулахад
Боловсон хүчний чиглэлээр

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /2019 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 11 дүгээр сарын 29/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР Хугацаа: 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор Хаяг: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын төв байрны 202 тоот Утас: 11-321242
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 тоот тушаал
Хавсралт №1. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний загвар
Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын загвар
Хавсралт №3. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар
Хавсралт №4. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар
Хавсралт №5. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар
Хавсралт №6. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, үнэлэх аргачлал
Хавсралт №7. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №7. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №8. Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №9. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Улирал/
Хавсралт №9. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Хагас, бүтэн жил/
Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн сарын ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
Хавсралт №11. ТЖАХ-ийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудас