Санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга

Дарга: Гончиг Анхныбаяр
Утас: 7016-7410

Нягтлан бодогч: Бадарч Эрдэнэчимэг
Утас: 7016-8615

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)                                
2 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)                  
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)            
4 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
5 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
6 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)                  
7 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
8 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)                                
9 Байгууллагын батлагдсан төсөв (Бүтэн жилээр)                              
ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ 2019
1 сар
2019
2 сар
2019
3 сар
2019
1-р улирал
2019
4 сар
2019
5 сар
2019
6 сар
2019
Хагас жил
2019
7 сар
2019
8 сар
2019
9 сар
2019
3-р улирал
2019
10 сар
2019
11 сар
2019
12 сар
2019
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)                                
2 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)                          
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)            
4 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
5 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
6 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)                  
7 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                              
8 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)                                
9 Байгууллагын батлагдсан төсөв (Бүтэн жилээр)