Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авах нэгж

"Дүнжингарав" НҮНТ
"Мишээл" НҮНТ
"Драгон" НҮНТ
"Оргил 6 буудал" НҮНТ

Багануур

-

Багахангай

-

Баянгол

7720-1890

Баянзүрх

7721-1890

Налайх

-

Сонгинохайрхан

7722-1890

Сүхбаатар

7723-1890

Хан-Уул

7724-1890

Чингэлтэй

7725-1890

Багануур дүүргийн 5 хорооноос...
Багахангай дүүргийн 2 хорооноос...
Баянгол дүүргийн 23 хорооноос...
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооноос...
Налайх дүүргийн 7 хорооноос...
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хорооноос...
Сүхбаатар дүүргийн 20 хорооноос...
Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооноос...
Хан-Уул дүүргийн 16 хорооноос...
Нийслэлийн хамгийн бага нэгж болох 152 хорооноос иргэн танд дараах бүртгэлийн үйлчилгээг хүртгэж байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /Засаг даргын захирамж, хавсралтын хамт/

Ø Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь/

Ø Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт

Ø  Үнэ төлбөргүй

Ø  Ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 

Уг үйлчилгээг  эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой..

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.1, 10.6 дахь хэсэг.

Ø  Иргэний хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

Анхаарах асуудал:

Газар өмчлөх эрх олгосон Засаг даргын захирамж, хавсралт, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэлтэд газрын хаяг, хэмжээ, зориулалт, нэгж талбарын дугаар, өмчлөгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар зөрүүгүй байна.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.

Хувийн сууц /амины орон сууц/-ны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд
Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
Шинээр баригдсан орон сууц, оффис, үйлчилгээ, автозогсоол зэрэг нийтийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
Худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Бэлэглэлийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Арилжааны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх хэлцлийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Шүүх, арбитрийн шийдвэрээр өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Албадан дуудлага худалдаагаар худалдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Барьцааны эрх болон барьцаалбартай барьцааны эрх дуусгавар болсныг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхэд сервитут тогтоосныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Бусдын эд хөрөнгийг хязгаартайгаар эзэмших, ашиглах /узуфрукт/ эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Батлан даалтын гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
Эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд
Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүртгэл
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа, хуулбар авахад
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авахад
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэмтсэн, устсан тохиолдолд дахин авахад
Эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад