Улсын бүртгэлийн байгууллагын 10-р сарын тоон мэдээ