Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад хуулиуд

1 Иргэний хууль 
2 Гэр бүлийн тухай хууль
3 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
4 Харьяатын тухай хууль
5 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
6 Компанийн тухай хууль 
7 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
8 Хоршооны тухай хууль 
9 Нөхөрлөлийн тухай хууль
10 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль 
11 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль 
12 Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль 
13 Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль
14 Банкны тухай хууль  
15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай 
16 Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 
17 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 
18 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн  тухай хууль 
19 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 
20 Газрын тухай хууль
21 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
22 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль 
23 Орон сууцны тухай хууль 
24 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль  
25 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны  тухай хууль 
26 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 
27 Газрын төлбөрийн тухай хууль  
28 Захиргааны ерөнхий хууль  
29 Цахим гарын үсгийн тухай хууль
30 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
31 Нотариатын тухай хууль
32 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
33 Зөрчлийн тухай хууль 
34 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
35 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль
36 Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын  тухай хууль
37 Төрийн албаны хууль
38 Төсвийн тухай хууль 
39 Архивын тухай хууль
40 Авлигын эсрэг хууль
41 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
42 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Print   Email