Хууль зүйн сайдын тушаал

1 Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах гэрээ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан тушаал/
2 Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт хөтөлсөн иргэний улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичг хүргүүлэх журам батлах тухай /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан тушаал/
3 Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам батлах тухай
4 Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай
5 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх тухай
6 Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам батлах  тухай
7 Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай

Print   Email