ЗГ-ын тогтоол

1 Журам батлах тухай /Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам/
2 Дүрэм батлах тухай /Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэм/
3  Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангийн систем, техник технологи, программ хангамжийн ерөнхий шаардлага батлах тухай
4 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам батлах тухай
5 Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах журам батлах тухай
6 Монгол Улсын нутагт дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай
7 Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
8 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах арга хэмжээ авах тухай /Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар/
9 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай  /Нэг иргэн-нэг бүртгэл/
10 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр/
11 Хөтөлбөр батлах тухай /Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр/
12 Хөтөлбөр батлах тухай Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
13 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай/
14 Журам шинэчлэн батлах тухай /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/
15 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар/
16 Дүрэм батлах тухай /Дотоод аудитын дүрэм/
17 Журам батлах тухай /Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам/
18 Журам батлах тухай /Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах журам/
19 Журам батлах тухай /Мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам/
20 Дүрэм батлах тухай /Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дүрэм/
21 Хөтөлбөр батлах тухай /Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр/
22 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай
23 Журам батлах тухай /Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам/
24 Улсын бүртгэлийн хяналтын дүрэм батлах тухай
25 Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
26 Журам батлах тухай /Монгол Улсын хүн амын автоматжуулсан төв регистрийн мэдээллийн санг баяжуулах,ашиглах журам/

Print   Email