Эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
2 Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
3 Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх
4 Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх
5 Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
6 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах
7 Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
8 Сервитутын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
9 Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
10 Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж баталгаажуулах
11 Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх
12 Узуфруктын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
13 Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох
14 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
15 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
16 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
17 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх
18 Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
19 Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх
20 Хувийн сууц өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
21 Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
22 Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх
23 Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
24 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримтаас хуулбар олгох
25 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
26 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох
27 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох
28 Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь