Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Бусад /үрчлэлт, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөлтийн, гэрлэлт цуцлалтын/ гэрчилгээ дахин олгох
2 Бүртгэл хүчингүй болгох дүгнэлт гаргах
3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
4 Төрөлт нөхөн бүртгэх тухай дүгнэлт
5 Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
6 Гэрлэлтийн гэрчилгээнд засвар өөрчлөлт хийх
7 Захиргааны хариуцлага ногдуулах
8 Иргэний үнэмлэх олгох /Дахин/
9 Иргэний үнэмлэх олгох /шинээр/
10 Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулах тухай дүгнэлт
11 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх
12 Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн тухай дүгнэлт
13 Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
14 Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлтийн бүртгэл
15 Төрсөн хүүхдийг бүртгэх
16 Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр төрөлт нөхөн бүртгэх
17 Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх
18 Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
19 Эцэг тогтоосон тухай бүртгэл
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь