Хууль зүйн сайдын тушаал
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Байгуулгын үйл ажиллагаанд системчилсэн үнэлгээ хийх аргачлал
2 Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал
3 Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам
4 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам
5 Иргэн , хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам
6 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай
7 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх оюуны өмчийн маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журам
8 Монгол улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газраас үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, хугацаа сунгах, хүчингүй болгох, бүртгэл хөтлөх тухай заавар
9 Монгол улсын иргэний харъяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт, түүнийг бүрдүүлэх журам
10 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам
 
Хуудас 2-с 1

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь