2016 оны 12 дугаар сарын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/

Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын

12 дугаар сарын өргөдөл, гомдол, санал,

хүсэлтийн мэдээ /өссөн дүнгээр/

2016 оны 12 дугаар сарын 28

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол,

санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

/ИХАТ/

Бусад

1

НУБГ

346

148

141

34

51

150

-

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэ

сэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт /%/

1

НУБГ

524

524

-

-

-

100%

НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР/

д/д

Утга

Агуулга

Тоо

Хувь

1

Өргөдлийн агуулга

1.Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ авах, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлтэй холбоотой/

119

22,8%

2.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Орон сууцны жагсаалт гаргах гэх мэт/

89

17%

3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой /Лавлагаа авах, хуулбар авах гэх мэт/

0

0

4.Бүртгэлийн хяналтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Иргэний баримт бичгийн болон бусад бүртгэлийн зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгуулах, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах/

3

0,5%

5.Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас огосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

1

0,2%

6.Иргэний цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар

0

7.Ажлын байр болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт/

11

2,1%

8.Бусад

4

0,76%

Нийт

227

43,3%

2

Гомдлын агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой

60

11,4%

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

35

6,7%

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

70

13,3%

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

6.Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой

14

2,7

7.Бусад

9

1,8%

Нийт

188

35,9%

3

Санал, хүсэлтийн агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой

5

1 %

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

1

0,2%

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

2

0,4%

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0

6.Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

0

0

7.Бусад

6

1,14%

8. Талархал

95

18,1%

9. Шүүмжлэл

0

0

Нийт

109

20,8%

Бүгд

524

100%

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь