Байгууллагын батлагдсан төсөв 2017 он

 

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
1 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 4119765600
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4119765600
3 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4119765600
4 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3378654000
5 үндсэн цалин 2484958800
6 нэмэгдэл 429501600
7 унаа хоолны хөнгөлөлт 298348800
8 гэрээт ажлын цалин 165844800
9 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 371651900
10 тэтгэврийн даатгал 236505800
11 тэтгэмжийн даатгал 16893300
12 ҮОМШ-ийн даатгал 33786500
13 ажилгүйдлийн даатгал 16893300
14 эрүүл мэндийн даатгал 67573000
15 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 199776000
16 байрны түрээс 199776000
17 Хангамж, бараа материалын зардал 152283900
18 бичиг хэрэг 100537200
19 тээвэр шатахуун 9431700
20 шуудан холбоо интернет төлбөр 34741700
21 бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 7573300
22 Эд хогшил , урсгал засварын зардал 7500000
23 урсгал засвар 7500000
24 Бараа ажил үйлчилгээний зардал 9899800
25 хичээл үйлдвэрлэлийн зардал 9899800
Байгууллагын тоо 1
Нийт ажиллагсадын тоо 354
Удирдах ажилтан 1
гүйцэтгэх ажилтан 353