2015 оны төсвийн мэдээ


Файлын нэр Төрөл -
1 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
2 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
3 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
4 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
5 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
6 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
7 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 7-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
8 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 8-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
9 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
10 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
11 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ
12 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ санхүү ТАТАХ