2017 оны төсвийн гүйцэтгэл
Файлын нэр Нэр Огноо Холбоос
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ санхүү
2017-02-02 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ санхүү 2017-03-03 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ санхүү 2017-04-04 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ санхүү 2017-05-03 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ санхүү 2017-06-05 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ санхүү 2017-07-04 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 7-р сарын мэдээ санхүү 2017-08-03 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 8-р сарын мэдээ санхүү 2017-09-04 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ санхүү 2017-10-05 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ санхүү 2017-11-03 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ санхүү 2017-12-04 харах
Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Улсын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ санхүү 2018-01-04 харах