Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
2015 оны 3-р сарын 11, Лхагва гариг, 12:07
Тайлбар: Баримт бичгийг гээсэн, үрэгдүүлсэн, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хууль ёсны баримт бичиг болж чадахгүй /урагдсан, үг үсэг нь мэдэгдэхгүй болсон зэрэг/ тохиолдолд дахин олгоно.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Иргэний бүртгэлийн тухай хууль 1999.10.14 32 дугаар зүйл http://www.legalinfo.mn/law/details/297?lawid=297
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох 2010 237
ЗГ-ын агентлагийн даргын тушаал Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам 2013 11 дүгээр зүйл 527
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Лавлагаа Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар болон Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар
Төрсний гэрчилгээ түүний архивын лавлагаа
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Гэрчилгээний үнэ төлсөн баримт
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх Дүүрэг, хорооны  улсын бүртгэгч 10 минут 20 минут Бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх, гэрчилгээг бичиж олгох 1
Төрсний гэрчилгээ олгох Дүүрэг, хорооны улсын бүртгэгч 10 минут 20 минут 1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 5000 0 0 0 5000
Шийдвэрлэх хугацаа /эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног/
 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь