Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
2015 оны 3-р сарын 11, Лхагва гариг, 11:04
Тайлбар: Барьцаа нь үүргийн гүйцэтгэл, өрийн төлбөрийг хангуулах баталгаа болгон бичгээр үйлдсэн газар, эд хөрөнгө дэх ашиг сонирхол юм.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их Хурал Иргэний хууль 2002.01.10 318 дугаар зүйлийн 318.3 www.legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299
МУ-ын хууль Улсын Их Хурал Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль 2003.06.19 32 дугаар зүйлийн 32.1 www.legalinfo.mn/law/details/87?lawid=87
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хэмжээг тогтоох тухай 2010.09.15 237 legalinfo.mn; burtgel.gov.mn
ЗГ-ын ангентлагийн даргын тушаал Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам 2011.01.17 38 burtgel.gov.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Маягт Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Мэдүүлгийн маягт бөглөх
Гэрээ Хувь хүн өөрөө Нотариатаар гэрчлүүлэх, хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Гэрээнд оролцогч талууд нь иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Өмчлөгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар дүрмийн хуулбар /шаардлагатай бол хурлын тогтоол шийдвэр хавсаргагдана/
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Голомт банкны 1410004702 тоот дансанд тушаана.
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Мэдүүлэг хүлээн авах Улсын бүртгэгч 10 минут 15 минут Баримт бичгийн бүрдэлийг шалган хүлээн авна. 1
Мэдүүлгийг шивэх Гэрээт ажилтан 10 минут 15 минут Мэдүүлэгт хавсаргагдсан нотлох баримтад дурдагдсан иргэдийн мэдээлэл, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн мэдээллийг цахим мэдээллийн санд үнэн зөв шивж оруулна. 1
Хариуцсан бүртгэгч мэдүүлгийг хянаж бүртгэх Улсын бүртгэгч 1 өдөр 3 өдөр Тухайн эд хөрөнгө шинэ өмчлөгчтэй болох, бүртгэгдсэн эрхийн дараалал, бусад зээлэгчтэй холбоотой асуудал гардаг учраас эрхийг баталгаажуулах зорилгоор барьцааг бүртгэж болно. 1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
Энгийн 10000 0 0 0 20000
Яаралтай 20000 0 0 0 40000

Шийдвэрлэх хугацаа /эрх зүйн актад тусгагдсан/: 1-3 хоног

 

Санал асуулга

Гадаад паспортыг ШИНЭЭР АВАХ үйлчилгээг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдэд үзүүлж байгаа нь