× Судалгаа

☰ Туслах цэс Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах PDF Хэвлэх И-мэйл
Тайлбар: Иргэнийн үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд хугацааг сунгаж дахин сольж олгоно.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль 2009.06.25 5 дугаар зүйлийн 5.3.9 http://www.legalinfo.mn/law/details/511?lawid=511
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Иргэний бүртгэлийн тухай хууль 199910.14 22 дугаар зүйл http://www.legalinfo.mn/law/details/297?lawid=297
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992.11.27 27 дугаар зүйл http://www.legalinfo.mn/law/details/280?lawid=280
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох 2010 237
ЗГ-ын ангентлагийн даргын тушаал Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам 2013 2 дугаар зүйлийн 2.1.2 527
ЗГ-ын ангентлагийн даргын тушаал Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам 2010.5.21 315
ЗГ-ын ангентлагийн даргын тушаал Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар Монгол Улсын иргэний үнэмлэх олгох, түүнд мэдээлэл оруулах бүртгэл хөтлөх журам 2014.06.18 816
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Анкет Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Иргэний үнэмлэхний  дахин олголтын өргөдлийн маягт /анкет/-ыг Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсийн иргэний үнэмлэх хариуцсан улсын бүртгэгчээр баталгаажуулах

Иргэний үнэмлэх
Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Хүчинтэй хугацаа дууссан иргэний үнэмлэх /гээгдүүлсэн тохиолдолд торууль төлнө/
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Иргэний мэдээлэл, зураг, хурууны хээг авч бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэх Улсын бүртгэгч 10 минут 20 минут 1
Иргэний мэдээлэл, зураг, хурууны хээ мэдээллийг уншуулах Инженер 10 минут 15 минут 1
Мэдээллийн санд баталгаажуулан хэвлэх Ахлах бүртгэгч 10 минут 15 минут 1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 15000 3300 - 0 18300
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Торгууль 40000 хүртэл
Шийдвэрлэх хугацаа /эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног/