ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ТӨСӨЛ
2011 оны 5-р сарын 24, Мягмар гариг, 22:20

ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-т Монгол Улсын иргэний эрхийг баталгаажуулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, хүнд суртлыг багасгах, цахим үйлчилгээг хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилгоор иргэний цахим үнэмлэхийг бий болгон Монгол Улсын иргэдэд олгох арга хэмжээг

үе шаттай хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. Иргэний цахим үнэмлэхийг бий болгож, хэрэглээнд оруулсанаар Монгол Улсын иргэний эрхийг баталгаажуулахаас гадна, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн системд иргэн хүний оролцох үндсэн түлхүүр болох бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл “Төр иргэнийг холбосон бүртгэлийн төгөлдөршил”-ийг хангах чухал алхам юм. Иргэний цахим үнэмлэхийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэнээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

 

  • Иргэний бүртгэл, мэдээллийн цогц систем бий болж, энэхүү системээр нь цахим засаглалын бааз суурийг тавина.
  • Улсын бүртгэлийн мэдээллийн цогц, үнэн зөв сан бүрдэх бөгөөд ингэснээр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нэгэн үндсэн нөхцөл бүрдэнэ.
  • Төрийн байгууллагуудын хооронд бүртгэлийн мэдээлэл солилцох, уялдаа холбоог хангах нөхцөл бүрдэх төдийгүй төрийн үйлчилгээ тухайлбал, нийгмийн халамж, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, даатгал, боловсролын үйлчилгээг иргэн шуурхай хүргэх бололцоотой болно.
  • Иргэний цахим үнэмлэхийг ашигласнаар тухайн иргэний бүртгэлийн үндсэн мэдээллийг авч болохоос гадна сонгуульд оролцсон, татвар төлсөн, цэргийн алба хаасан зэрэг мэдээллийг тодорхойлох боломж бүрдэнэ.
  • Иргэний цахим үнэмлэхийг хэрэглэснээр үйлчилгээний шат дамжлаг, хүнд суртлыг багасгахад ихээхэн чухал нөлөөг үзүүлнэ.

Иймд Иргэний цахим үнэмлэх, түүний систем нь Монгол Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн суурь болж, нийгмийн бүх л салбар, түвшинг хамаарч, төрийн үйлчилгээг иргэнд ойртуулах, хялбаршуулах ач холбогдолтой юм.