ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭ ТӨСӨЛ
2011 оны 5-р сарын 24, Мягмар гариг, 22:19

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ

Тус газар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэг, санхүүжилтээр “Иргэний бүртгэлийн улсын нэгдсэн сүлжээ төсөл”-ийг 2007-2010 оны хооронд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэв. Энэхүү төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсүүд, аймгийн төвийн сумд, Нийслэлийн бүртгэлийн газар, нийслэлийн 9 дүүргийн Иргэний бүртгэлийн тасгийг Улсын бүртгэлийн мэдээллийн сантай

“Онлайн” сүлжээнд холбох арга хэмжээг авлаа. Нэгдсэн сүлжээнд холбогдсоноор бүртгэлийн нэгж дээр бүртгэл хийгдсэнээс хойш 30-45 хоногийн дараа мэдээллийн санд тусгагддаг байсан бүртгэлийн мэдээлэл 5 минутын дотор үндсэн мэдээллийн санд нэгтгэгдэх, аймаг, дүүргийн дэд серверт улиралд нэг удаа баяжилт хийгддэг байсан бол 24 цагийн дотор мэдээлэл солилцох боломжтой болсон. Мөн төслөөр бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1890 тусгай дугаарын үйлчилгээг өргөжүүлэн 24 цагийн лавлагаа, мэдээллийн төв байгуулсан бөгөөд www.registrationmongolia.com вэб сайтыг шинэчлэн иргэдээс цахим хэлбэрээр лавлагааны хүсэлт илгээх, хүлээн авах системийг шинээр боловсруулж үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн нь иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний нэг төрөл болов. Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээг бий болгож, мэдээлэл бүрдүүлэлт, боловсруулалтын нэгдсэн нэг горимд шилжүүлсэнээр Улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг шуурхай бүрдүүлэх, бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, үнэн бодитой хүргэх, Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндсийг тавьсан ихээхэн үр дүнтэй төсөл болсон.