× Судалгаа

☰ Туслах цэс Тус газрын даргын тушаал
Тус газрын даргын тушаал
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Гамшгийн сургалтын үеэр зохион байгуулах арга хэмжээний тухай НУБГ-ын даргын 2019.03.21-ний А/05 тоот тушаал
2 Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай
3 Тус газрын шуурхай хурлын дэг, шуурхайн хуваарь
4 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмээний тухай
5 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6 Ажилд томилох тухай
7 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
8 Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай
9 Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай
10 Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай
11 Гэрээ цуцлах тухай
12 Ажилд түр томилох тухай
13 Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
14 Ажилд томилох тухай
15 Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай
16 Ажилд томилох тухай
17 Зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай
18 Гэрээ цуцлах тухай
19 Гэрээ цуцлах тухай
20 Ажилд түр томилох тухай
 
Хуудас 2-с 1