× Судалгаа

☰ Туслах цэс Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн тухай дүгнэлт
2 Төрөлт нөхөн бүртгэх тухай дүгнэлт
3 Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
4 Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
5 Иргэний үнэмлэх олгох /шинээр/
6 Иргэний үнэмлэх олгох /Дахин/
7 Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
8 Бусад /үрчлэлт, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөлтийн, гэрлэлт цуцлалтын/ гэрчилгээ дахин олгох
9 Бүртгэл хүчингүй болгох дүгнэлт гаргах
10 Гэрлэлтийн гэрчилгээнд засвар өөрчлөлт хийх
11 Захиргааны хариуцлага ногдуулах
12 Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулах тухай дүгнэлт
13 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх
14 Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлтийн бүртгэл
15 Төрсөн хүүхдийг бүртгэх
16 Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх
17 Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр төрөлт нөхөн бүртгэх
18 Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
19 Эцэг тогтоосон тухай бүртгэл