× Судалгаа

☰ Туслах цэс Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газарт
Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газарт
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Гадаад паспортын лавлагаа авахад:
2 Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад:
3 Иргэний үнэмлэх аваагүй улаан паспорттай иргэдэд зураг тулгалт хийж, баталгаажуулахад доорхи баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
4 Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авахад:
5 Байнга оршин суугаа хаягийн лавлагаа авахад:
6 Төрөл садангийн лавлагаа:
7 Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авахад:
8 Гэрлэлт цуцлуулсны бүртгэлийн лавлагаа авахад:
9 Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
10 Үрчилсний бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
11 Төрсний бүртгэлийн лавлагаа авахад:
12 Гадаад паспортын үйлчилгээ
13 Үнэ хураамж
14 Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
15 Хууль хяналтын байгууллага болон аж ахуйн нэгжид лавлагаа олгох
16 Өргөдөл гомдол хүлээн авах
17 Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд