× Судалгаа

☰ Туслах цэс Хууль зүйн сайдын тушаал
Хууль зүйн сайдын тушаал
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Байгуулгын үйл ажиллагаанд системчилсэн үнэлгээ хийх аргачлал
2 Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал
3 Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам
4 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам
5 Иргэн , хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам
6 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай
7 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх оюуны өмчийн маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журам
8 Монгол улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газраас үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, хугацаа сунгах, хүчингүй болгох, бүртгэл хөтлөх тухай заавар
9 Монгол улсын иргэний харъяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт, түүнийг бүрдүүлэх журам
10 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам
11 Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай
12 Гадаадын иргэнд монгол улсын харьяат Хүүхдийг үрчлүүлэх журам
13 Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх журам
14 Салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам
15 Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам