× Судалгаа

☰ Туслах цэс Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг
1 Гадаад паспортын энгийн үйлчилгээ
2 Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
3 Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
4 Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
5 Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
6 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
8 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
9 Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
10 Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх
11 Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
12 Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
13 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
14 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох
15 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох