Сургалт зохион байгуулав

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсээс 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр тус газар, хэлтсийн дарга нар болон хэлтэс, ННҮТ-ийн улсын ахлах бүртгэгч нарт зориулан дараах сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Үүнд: 

  • “Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс”-ийн танилцуулга, чиг үүрэг;
  • “Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”,түүнийг хэрэгжүүлэх нь
  • Тус хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, тоон мэдээг ирүүлэх нь зэрэг болно.